Algemene Voorwaarden

Dit is een vertaling van de oorspronkelijke tekst. In geval van twijfel prevaleert de Engelse versie.

Lees deze aankoopvoorwaarden aandachtig door, want ze beschrijven de voorwaarden waaronder elke wettelijk geregistreerde vestiging van Sunoptic.com (aangeduid als de verkoper) alle producten ter beschikking stelt aan de wettelijk geregistreerde klant (aangeduid als de koper). 

Lees deze aankoopvoorwaarden zorgvuldig door voordat u producten bestelt. U moet begrijpen dat u door het bestellen van een van onze producten akkoord gaat met deze Algemene Inkoopvoorwaarden. U dient een kopie van deze Inkoopvoorwaarden af te drukken en te lezen voor toekomstige referentie.

1 - Algemene bepalingen

1.1 Deze aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle online aankopen op www.sunoptic.com, ("de Website"), op alle aankopen bij elke wettig geregistreerde vestiging van Sunoptic en op elke overeenkomst die op enige andere wijze tussen koper en verkoper tot stand komt.

1.2 Verkoper levert haar diensten en producten uitsluitend in een Business - to - Business omgeving. Daarom vereist Verkoper een wettelijk BTW-nummer van elke Koper om de geldigheid ervan te controleren bij de Europese Commissie (www.vies.com) alvorens een overeenkomst aan te gaan met Koper. Zonder een wettelijk BTW-nummer kan Verkoper geen aankoopaanvraag van Koper in behandeling nemen.

1.3 Door het plaatsen van bestellingen biedt de koper een contract aan met elk wettelijk geregistreerd Sunoptic-kantoor voor de levering van optische producten waaronder optische monturen, leesbrillen, zonnebrillen en accessoires (in deze voorwaarden ook omschreven als "goederen" of "producten"). De volledige gegevens van het exacte Sunoptic-kantoor waarmee u een overeenkomst aangaat, worden vermeld op het ontvangstbewijs van uw bestelling. 

2 - Het plaatsen van een bestelling; aanvaarding van een bestelling 

2.1 De weergave van artikelen of promoties dient te worden opgevat als een advertentie en niet als een aanbod.  De Koper doet een aanbod tot aankoop, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, door het online bestelformulier in te vullen of bij het openen van een klantenrekening bij de Verkoper. Indien de Verkoper het aanbod aanvaardt, resulteert dit in een bindend contract tussen de Koper en de Verkoper ("Contract"). 

2.2 Wanneer de Koper het bestelformulier heeft ingediend, zal de Verkoper de Koper per e-mail een orderbevestiging sturen waarin de ontvangst van de aankoop wordt bevestigd en de details van de bestelling en het ordernummer worden bevestigd. Het Contract heeft alleen betrekking op de producten waarvan de verzending in de e-mailbevestiging is bevestigd. De Verkoper is niet verplicht andere producten te leveren die eventueel deel uitmaakten van de bestelling totdat de verzending van deze producten in een afzonderlijke e-mailbevestiging is bevestigd. 

2.3 Na 1 uur dat Verkoper de inkooporder van Koper heeft ontvangen, is het niet meer mogelijk om extra producten aan die specifieke inkooporder toe te voegen. Als alternatief zal een nieuwe inkooporder met een minimale inkooporderwaarde van £25,00 exclusief BTW en transportkosten moeten worden geplaatst.

2.4 Verkoper hanteert te allen tijde een minimale inkoopwaarde van € 25,00 exclusief BTW en transportkosten.

2.5 Volledige betaling moet worden verwerkt voordat een bestelling wordt verzonden (vooruitbetaling).  Afhankelijk van de betalingswijze (zie 4.3).

2.6 Verkoper kan niet gebonden zijn aan zijn aanvaarding van het aankoopaanbod van Koper indien er sprake is van een fout in een advertentie of voorstelling van Verkoper die daarmee verband houdt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een prijsfout op de Website, catalogus of andere openbare marketinguitingen. In een dergelijk geval zal de Verkoper de Koper zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aankooporder op de hoogte stellen en is de Verkoper gerechtigd de aankooporder te annuleren.

2.7 Zodra de bestelling van Koper is verwerkt, wordt Koper per e-mail of telefoon geïnformeerd als een van de bestelde producten niet beschikbaar is of als er een probleem is met de bestelling. 

2.8 Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan de Verkoper u vervangende producten van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden alvorens de pro-forma factuur te verwerken. Het contract heeft alleen betrekking op de producten waarvan de verzending is bevestigd in de e-mailbevestiging van de bestelling. De Verkoper is niet verplicht andere producten te leveren die deel uitmaken van de bestelling totdat de verzending van deze producten is bevestigd in een afzonderlijke orderbevestiging en pro-forma factuur.

2.9 Koper kan de status van de aankooporder en de orderhistorie bekijken in zijn online Sunoptic.com account.

3 - Uw rekening 

3.1 Nieuwe klanten dienen een `New Accounts Application´-formulier in te vullen om een rekening bij Verkoper aan te maken.

3.2 Tenzij schriftelijk overeengekomen, zijn alle eerdere inkooporders vóór verzending volledig betaald.  Verkoper biedt verschillende betalingsmethoden aan en aan sommige zijn kosten verbonden.

3.3 Een minimum van 12 maanden ononderbroken handel is vereist en een bepaald omzetpotentieel moet bestaan, voordat de Verkoper een krediet van 30 dagen kan aanbieden aan een wettelijk geregistreerde onderneming. In dat geval moeten toekomstige bestellingen van de koper worden betaald via een automatische incasso - SEPA betaling. Om de mogelijkheid van kredietverlening aan een Koper te bespreken, zal de Verkoper een volledige kredietcontrole uitvoeren van de betalingsgeschiedenis van de Koper via een onafhankelijke financiële instelling. 

3.4 Verkoper behoudt zich het recht voor een overeengekomen krediettermijn in te trekken, indien het betalingsgedrag van Koper niet in overeenstemming is met hetgeen tussen partijen is overeengekomen. In een dergelijk geval behoudt verkoper zich het recht voor verdere handel met koper tot nader order op te schorten.

3.5 Indien Koper na de eerste aanmaning zijn overeengekomen financiële verplichtingen jegens Verkoper niet nakomt, behoudt Verkoper zich het recht voor een beroep te doen op een derde schuldenaar en/of juridisch adviseur. Alle met derden verband houdende kosten zullen worden toegevoegd aan het openstaande saldo van Koper.

4 - Betaling 

4.1 Volledige betalingen moeten worden verwerkt vóór de verzending van een bestelling (vooruitbetaling). 

4.2 De prijzen van verkoper zijn exclusief BTW (indien verschuldigd) en exclusief verzendkosten. De verkoopvoorwaarden van de verkoper zijn af fabriek. De verzendkosten worden vermeld op de bestelbon en de pro-forma factuur. De koper heeft te allen tijde het recht zelf het transport van de bestelling te regelen. De prijs van elk product is zoals vermeld, behalve in geval van een kennelijke vergissing. De prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd, maar wijzigingen zullen geen invloed hebben op bestellingen waarvoor wij u reeds een e-mailbevestiging hebben gestuurd. De website van de verkoper bevat een groot aantal producten en het kan voorkomen dat, ondanks alle inspanningen, een product dat op de website staat, onjuist geprijsd is. Verkoper zal de prijzen controleren als onderdeel van de verzendingsprocedures zodat, indien de correcte prijs van een product, binnen bepaalde grenzen, lager is dan de door Verkoper opgegeven prijs, Verkoper het lagere bedrag in rekening zal brengen bij het verzenden van het product naar Koper. Indien de juiste prijs van een product hoger is dan de op de website vermelde prijs, zal de Verkoper naar eigen goeddunken contact opnemen met de Koper voor instructies alvorens het product te verzenden. Verkoper is niet verplicht om het product tegen de onjuiste (lagere) prijs aan Koper te leveren, zelfs nadat Koper de bevestiging van de aankooporder per e-mail heeft ontvangen, indien de prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door Koper als een onjuiste prijsstelling had kunnen worden herkend.

4.3 Verkoper biedt de volgende betalingsmethoden aan: Automatische incasso (SEPA), alle belangrijke creditcards (kosten van de creditcardmaatschappij worden op de factuur aan Koper in rekening gebracht), rembours (COD - kosten voor Koper zijn van toepassing) en bankoverschrijving vooraf. Verkoper accepteert geen cheques als betalingsmethode. De koper dient contact op te nemen met zijn plaatselijke Sunoptic-kantoor voor de exacte betalingsmogelijkheden en eventuele extra kosten voor bepaalde betalingsopties.

5 - Uw verplichtingen 

De Koper verbindt zich ertoe alle gebruiksaanwijzingen na te leven die te vinden zijn op de bij de producten geleverde gebruiksaanwijzing of zoals anderszins door de algemene basispraktijk en kennis van de Koper wordt voorgeschreven. 

6 - Levering en inspectie van goederen 

Let op - levering kan alleen plaatsvinden aan geldige zakelijke adressen in het land dat wordt vertegenwoordigd door een legaal geregistreerd Sunoptic-kantoor.

6.1 De levering van producten geschiedt als volgt: Alle bestellingen worden standaard verzonden via één van de door Verkopers aangewezen expediteurs. Kopers zijn te allen tijde gerechtigd om voor eigen rekening en risico het transport naar een andere expediteur van hun keuze te regelen.

6.2 Verkoper streeft ernaar alle producten te verzenden binnen 24/48 uur na de datum waarop een wettig geregistreerd Sunoptic-kantoor de betaling van Koper heeft ontvangen. Verkoper garandeert de beschikbaarheid van producten of verzendtijden niet. Onder voorbehoud van vertragingen waarop Verkoper geen invloed heeft, mag de totale levertijd niet meer dan 21 dagen bedragen. Indien Verkoper een (OEM) inkooporder voor Koper moet merken, zal een vaste leveringsdatum worden overeengekomen tussen Koper en Verkoper. In geval van vertraging van deze leveringsdatum zal de Verkoper zijn uiterste best doen om de vertraging tot een minimum te beperken en de Koper regelmatig op de hoogte te houden.

6.3 Bij ontvangst van de goederen dient koper de goederen te controleren op eventuele schade, gebreken of afwijkingen. In het geval dat Koper denkt dat er een probleem is met de goederen, dient Verkoper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld aan het Sunoptic-kantoor dat de bestelling heeft verwerkt. In een dergelijk geval mogen de goederen nooit door de koper worden gebruikt en moeten ze aan de verkoper worden teruggezonden zoals uiteengezet in het retourbeleid (zie 14).

7 - Risico's tijdens het vervoer 

7.1 Verkoper draagt het risico van schade aan of diefstal of verlies van producten tijdens het vervoer naar het leveringsadres. Dit risico gaat over op Koper op het moment van de levering (zie artikel 6). Bij aflevering dient Koper de producten te inspecteren op schade. Als er schade is, mag de Koper de producten niet gebruiken en moet hij ze zo snel mogelijk retourneren zoals uiteengezet in het Retourbeleid.

8 - Garanties

8.1 Verkoper garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de overeenkomst tussen Verkoper en Koper alsmede aan de binnen de EU/CANADA/USA geldende algemene productspecificaties ("Garantie"). Verkoper kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien patiënten/cliënten van de koper geen optische monturen, zonnebrillen, leesbrillen of aanverwante producten die door de koper zijn besteld, verdragen, tenzij dit is veroorzaakt door grove nalatigheid van Sunoptic, haar directeuren, werknemers, gelieerde ondernemingen of andere vertegenwoordigers.

8.2 Sunoptic hanteert een standaard garantiebeleid van 24 maanden. Goederen die binnen 24 maanden na levering technische gebreken vertonen, dienen onmiddellijk na constatering van het gebrek te worden geretourneerd aan het Sunoptic-kantoor waar de inkooporder is verwerkt. Het retourbeleid is van toepassing. De koper betaalt het transport van de goederen naar het Sunoptic-kantoor. Wanneer de geretourneerde producten voldoen aan het garantiebeleid, zal de verkoper de volledige waarde van de defecte goederen vergoeden door middel van een creditnota, uitgegeven door het Sunoptic-kantoor waar de oorspronkelijke aankooporder is verwerkt. Als alternatief kan een vervangend product worden verstrekt, maar de Verkoper behoudt zich het recht voor een creditnota uit te schrijven.   Het staat de koper vrij een vervangend product te kiezen dat niet exact hetzelfde is als het geretourneerde product, maar dan is het Orderbeleid van toepassing. Een nieuwe bestelling van minimaal €25,00 (exclusief BTW en transportkosten) moet worden geplaatst volgens het Orderbeleid. Vervanging van onderdelen is niet mogelijk. 8.3 Indien Verkoper het (de) product(en) onder Garantie nog niet heeft ontvangen, maar Koper het (de) vervangende product(en) in ieder geval wenst te ontvangen, zal Verkoper het (de) vervangende product(en) leveren vergezeld van een pro forma factuur. Indien Verkoper het (de) product(en) onder Garantie niet binnen 30 dagen na verzending van het (de) vervangende product(en) ontvangt, is Verkoper gerechtigd de pro-formafactuur om te zetten in een verkoopfactuur voor het (de) betreffende Garantieproduct(en), inclusief £ 5 servicekosten. Koper heeft in dit geval geen verdere verplichting om het/de product(en) onder garantie terug te sturen naar Verkoper. 8.4 De Garantie geldt niet indien een gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik van het/de product(en), als gevolg van normale ´slijtage´ of indien een derde zonder schriftelijke toestemming van Sunoptic het/de product(en) heeft gewijzigd of getracht heeft te wijzigen of het/de product(en) heeft gebruikt voor doeleinden waarvoor zij kennelijk niet bestemd zijn. 8.5 Producten in de 'Outlet'-categorieën van de Verkoper zijn 'end of line'-producten met een beperkte voorraad die tegen sterk gereduceerde prijzen worden aangeboden. Aankopen uit een dergelijke categorie worden aan Koper geleverd zonder de standaard 24 maanden garantie. Koper heeft 14 dagen na factuurdatum van een dergelijke aankooporder om de producten aan Verkoper te retourneren in geval van een duidelijk technisch defect. 

9 - Privacy  

9.1 Verkoper verwerkt persoonlijke informatie over Koper in overeenstemming met ons Privacybeleid. Het is raadzaam om het Privacybeleid van Verkoper zorgvuldig te lezen om het gebruik en de behandeling van persoonlijke informatie te begrijpen. Door een bestelling te plaatsen, stemt de Koper in met een dergelijke verwerking en gaat hij ermee akkoord dat alle verstrekte persoonlijke informatie juist is.

10 - Annuleringsrecht  

Verkoper brengt een restocking fee van 15% van de nettowaarde van het factuurbedrag in rekening wanneer; 10.1 de inkooporder wordt geannuleerd na 4 uur na ontvangst van de inkooporder van Koper 10.2 de inkooporder is verwerkt en verpakt voor verzending omdat Koper onjuiste goederen heeft besteld. 10.3 de inkooporder is verzonden en teruggestuurd naar Verkoper (inclusief onbestelbare inkooporders). Product(en) dienen in "als nieuw" staat te zijn. Koper is aansprakelijk voor de transportkosten om het/de product(en) naar de Verkoper te retourneren.  In geval van verlies en/of beschadiging van de producten tijdens het retourtransport van de koper naar de verkoper, zal de verkoper de goederen niet aanvaarden en de producten op eigen kosten opnieuw aan de koper retourneren. Zie het retourbeleid van Verkoper (zie 14). 10.4 De Koper is wettelijk verplicht om redelijkerwijs zorg te dragen voor de producten zolang deze in bezit zijn van de Koper. Tussen de datum waarop de Koper de Verkoper informeert over de wens om te annuleren en de datum waarop het product door de Koper aan de Verkoper wordt geretourneerd, draagt de Koper alle risico om de producten veilig, beveiligd en vrij van verlies of schade te houden. Restockingkosten zullen volledig betaald moeten worden voordat Sunoptic enige toekomstige bestelling van de koper kan verwerken. 

11 - Behoud van titel 

11.1 Verkoper blijft eigenaar van enig product tot het moment waarop Koper de koopprijs volledig heeft betaald.  

12 - Aansprakelijkheid 

12.1 Met inachtneming van artikel 12.5 en artikel 13 is elke aansprakelijkheid van de Verkoper (contractueel of anderszins) als gevolg van de levering van producten met gebreken of een te late levering van producten beperkt tot voorzienbare schade tot het bedrag van de voor de betrokken artikelen betaalde prijs. Schade is voorzienbaar wanneer deze redelijkerwijs door Koper en Verkoper kon worden voorzien op het moment dat de kooporder door de Verkoper werd aanvaard. Aansprakelijkheid voor voorzienbare of onvoorzienbare schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige verliezen die verband houden met een bedrijf van de Koper, zoals winstderving of verlies van contracten, verlies van inkomsten of inkomsten, verlies van goodwill, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens of verlies voor enige bedrijfsonderbreking hoe dan ook ontstaan en die redelijkerwijs door de Koper en de Verkoper konden worden voorzien op het moment van het plaatsen van uw aankooporder bij de Verkoper, is te allen tijde uitgesloten.

12.2 De Verkoper zal zijn uiterste best doen om de goederen aan de Koper te leveren binnen de termijnen vermeld in Clausule 6.3 of zoals vermeld in de bevestiging van de aankooporder van de Koper door de Verkoper. Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen waarover de Verkoper geen controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevallen van overmacht (Clausule 13) of bij de verificatie van het recept van de Koper. Dergelijke gebeurtenissen kunnen ertoe leiden dat de levering van de bestelling van Koper wordt vertraagd. Een vertraging in de levering van producten geeft de Koper niet het recht de bestelling te beëindigen, tenzij de vertraging meer dan 40 dagen bedraagt vanaf de datum van bevestiging van de bestelling door de Verkoper.  

12.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde is Verkoper niet aansprakelijk indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van u of door uw onjuist gebruik van de aan u geleverde producten. 

12.4 De verkoper en het bedrijf beperken of beperken niet zijn aansprakelijkheid voor fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken, overlijden of persoonlijk letsel indien deze voortvloeit uit de nalatigheid van Sunoptic, haar directeuren, werknemers, filialen of andere vertegenwoordigers voor enige aangelegenheid waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te trachten uit te sluiten. 

12.5 Niets in deze Inkoopvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Verkoper uit of beperkt deze voor een schending van de wettelijke impliciete voorwaarden met betrekking tot de titel, de bevredigende kwaliteit van de goederen of hun geschiktheid voor het doel. 

13 - Overmacht 

13.1 Verkoper noch Koper zijn verplicht tot nakoming van enige contractuele verplichting indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid waarover Verkoper geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot stakingen bij de post, stroomstoringen, onderbrekingen in het vervoer, stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten, burgerlijke onlusten, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van terroristische aanval, oorlog, of dreiging of voorbereiding van een oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, scheepvaart, luchtvaart, autovervoer of andere openbare of particuliere vervoermiddelen, onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken, de handelingen, decreten, wetgeving, voorschriften of beperkingen van enige regering enz. ("Overmacht"). Voor de toepassing van elke Overeenkomst en in aanvulling op de bovenstaande definitie en alle gevallen die de wet impliceert, wordt onder overmacht verstaan alle externe oorzaken, voorzien of onvoorzien, die buiten de macht van de Verkoper liggen, maar ten gevolge waarvan de Verkoper zijn verplichtingen niet kan nakomen. 13.2 Zolang de overmacht voortduurt, kunnen Verkoper en Koper hun respectieve verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst opschorten. Indien deze periode van opschorting langer duurt dan 40 dagen (vanaf de datum van bevestiging door Verkoper van de aankooporder van Koper), is elke partij gerechtigd elke door Verkoper aanvaarde aankooporder als beëindigd te beschouwen zonder verdere verplichting jegens de andere partij. 13.3 Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst heeft voldaan, is Verkoper gerechtigd het nagekomen deel aan Koper in rekening te brengen. 13.4 Wanneer een overmachtsituatie optreedt en Koper heeft betaald voor een product dat nog moet worden verzonden, zal Verkoper het betaalde bedrag aan Koper terugbetalen. 

14- Retourbeleid 

14.1 Het product moet in nieuwstaat verkeren in de originele verpakking. Het retourbeleid geldt niet voor gebreken veroorzaakt door ongelukken, verwaarlozing, verkeerd gebruik of normale slijtage. 

14.2 Alle geretourneerde bestellingen die per vergissing zijn geplaatst; retourtransportkosten zijn voor rekening van Koper 14.3 Verkoper brengt een restocking charge van 15% netto waarde van de goederen plus het vervoer in rekening wanneer Koper onjuiste goederen heeft besteld 

14.4 Wanneer Koper goederen wil ruilen, worden geen restockingkosten in rekening gebracht indien deze binnen 7 dagen na ontvangst van de levering worden aangevraagd of tenzij anders overeengekomen tussen Koper en Verkoper. Transportkosten van Koper naar Verkoper zijn voor rekening van Koper. 14.5 Restitutie is niet mogelijk 

14.6 Na ontvangst en fysieke controle door Verkoper van de geretourneerde goederen zal aan Koper een vervanging worden verstrekt. Deze vervanging zal worden verstrekt binnen 10 werkdagen na de datum van ontvangst van de geretourneerde goederen.  

14.7 De koper dient zich onmiddellijk bij de verkoper te melden indien hij gekochte goederen wenst te retourneren om een van de hierboven vermelde redenen.  Verkoper zal Koper een retourreferentie geven en de betreffende producten dienen te worden geretourneerd aan het plaatselijke Sunoptic-kantoor dat uw aankooporder heeft verwerkt.  

14.8 Wanneer goederen als onbestelbaar aan Verkoper worden geretourneerd, zal met Koper contact worden opgenomen ter bevestiging van het leveringsadres. Indien Verkoper van de goederen geen antwoord ontvangt binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen 15 dagen na de ontvangst, zal de aankooporder worden geannuleerd, zal Verkoper een restocking fee van 15% van de nettowaarde van het factuurbedrag in rekening brengen en zal het resterende saldo op de rekening van Koper worden gecrediteerd/gedebiteerd. Verkoper zal Koper schriftelijk informeren over deze procedure zodra deze zich voordoet, inclusief het credit/debit saldo op zijn rekening bij Verkoper. 

14.9 Transportkosten - Verkoper betaalt geen transportkosten voor goederen die onder dit retourbeleid worden geretourneerd.  

14.10 Te late retourzendingen - Indien Verkoper de geretourneerde goederen niet binnen 15 dagen na de schriftelijke annulering van Koper ontvangt, wordt Koper geacht de goederen te hebben geaccepteerd. In dat geval is artikel 14.8 van kracht.  14.11 De Verkoper kan weigeren toekomstige bestellingen te aanvaarden van Kopers die eerder ongegronde claims hebben ingediend wegens niet-levering van goederen of wegens het niet terugzenden van de goederen binnen de hierboven vermelde termijnen. 

14.12 Defecte goederen - Niets in deze inkoopvoorwaarden doet afbreuk aan de wettelijke rechten van de koper met betrekking tot de terugzending van defecte goederen. In het geval dat goederen defect worden geleverd, dient de koper dit zo spoedig mogelijk na ontdekking van het probleem te melden aan het plaatselijke Sunoptic-kantoor waar de inkooporder werd verwerkt. Indien de koper vragen of opmerkingen heeft over het retourbeleid, neem dan contact op met het plaatselijke Sunoptic-kantoor waar u uw bestelling heeft geplaatst. 

15 - Intellectuele eigendomsrechten 

Koper mag geen van de Intellectuele Eigendomsrechten in de Website of Catalogi van Verkoper gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Verkoper. Zie het beleid inzake intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper in de Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website die van toepassing zijn op alle handelsmerken en auteursrechtelijk beschermd materiaal. 

16 - Wijzigingen van de aankoopvoorwaarden 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Inkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te herzien en aan te passen aan veranderingen in marktomstandigheden die van invloed zijn op hun bedrijf, veranderingen in technologie, veranderingen in betalingsmethoden, veranderingen in relevante wetten en regelgevende vereisten en veranderingen in de mogelijkheden van het systeem. Voor Koper gelden de Inkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van verzending van een inkooporder aan Verkoper, tenzij een wijziging van dat beleid of deze voorwaarden wettelijk of door een overheidsinstantie vereist is (in welk geval de wijziging van toepassing is op eerder door Koper geplaatste orders), of wanneer Verkoper de Koper in kennis stelt van de wijziging van deze beleidsregels of deze voorwaarden voordat Verkoper de bevestiging per e-mail aan Koper verzendt (in welk geval Verkoper het recht heeft aan te nemen dat Koper de wijziging van de voorwaarden heeft aanvaard, tenzij Koper Verkoper binnen 7 werkdagen na ontvangst van de producten door Koper van het tegendeel op de hoogte stelt).  

17 - Ontheffing 

17.1 Indien Koper deze Inkoopvoorwaarden schendt of indien Verkoper niet aandringt op strikte nakoming van enige verplichting van Koper uit hoofde van de Overeenkomst en Verkoper geen actie onderneemt, zal Verkoper nog steeds gerechtigd zijn om zijn rechten en rechtsmiddelen uit te oefenen in enige andere situatie waarin Koper deze schendt en dit zal geen afstand van deze rechten of rechtsmiddelen betekenen en Koper niet ontslaan van de nakoming van deze verplichtingen.  

17.2 Een verklaring van afstand door de Verkoper van een verzuim houdt geen verklaring van afstand van een later verzuim in.  

17.3 Geen enkele verklaring van afstand door Verkoper van een van deze Algemene Inkoopvoorwaarden is van kracht, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat het een verklaring van afstand betreft en schriftelijk aan Koper wordt meegedeeld.  

18. Scheidbaarheid 

Indien een van deze Inkoopvoorwaarden door een bevoegde autoriteit ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, zal die voorwaarde of bepaling scheidbaar worden geacht van de overige voorwaarden en bepalingen en geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen.  

19 - Schriftelijke mededelingen 

19.1 De toepasselijke wetgeving vereist dat sommige informatie of mededelingen die de Verkoper aan de Koper zendt, schriftelijk zijn. Wanneer u de website van Verkoper gebruikt, aanvaardt u dat de communicatie met Verkoper voornamelijk elektronisch verloopt. Verkoper zal per e-mail contact opnemen met Koper of Koper informatie verstrekken door mededelingen op de website van Verkoper te plaatsen. Voor contractuele doeleinden gaat de Koper akkoord met deze elektronische manier van communiceren en erkent de Koper dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere mededelingen die de Verkoper elektronisch verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk zijn. Deze voorwaarde heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de Koper.  

19.2 Alle kennisgevingen van de koper aan de verkoper moeten worden gericht aan het plaatselijke Sunoptic-kantoor van de verkoper waar u uw bestelling hebt geplaatst. Verkoper kan kennisgevingen aan Koper doen op het e-mailadres of postadres dat Koper aan Verkoper heeft verstrekt bij het plaatsen van een aankooporder. Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn betekend onmiddellijk na plaatsing op de website van de verkoper, 24 uur na verzending van een e-mail of 3 dagen na het posten van een brief. Om de betekening van een kennisgeving te bewijzen is het voldoende om, in het geval van een brief, te bewijzen dat deze brief naar behoren is geadresseerd, gefrankeerd en op de post is gedaan en, in het geval van een e-mail, dat deze e-mail is verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de aanvankelijk door de Koper opgegeven geadresseerde.

20. Overdracht van rechten en verplichtingen 

20.1 Het Contract tussen Koper en Verkoper is bindend voor beide partijen en voor de respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden van beide partijen.  

20.2 De Koper mag het Contract, of de rechten of verplichtingen van de Koper die eruit voortvloeien, niet overdragen, toewijzen, belasten of anderszins vervreemden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, die niet op onredelijke wijze zal worden ingehouden of vertraagd.  

20.3 De Verkoper kan een contract of zijn rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien op elk ogenblik tijdens de duur van het Contract overdragen, toewijzen, in rekening brengen, uitbesteden of anderszins van de hand doen en zal redelijke inspanningen leveren om de Koper vooraf van een dergelijke overdracht op de hoogte te brengen. 

21. Volledige overeenkomst 

21.1 Verkoper heeft de intentie zich te beroepen op deze Inkoopvoorwaarden samen met enig document waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen of dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, als zijnde de gehele overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het onderwerp van enige overeenkomst en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen partijen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk. Koper dient daarom deze Algemene Inkoopvoorwaarden en alle documenten waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen zorgvuldig te lezen. Als er iets is dat de koper niet begrijpt of waarmee hij niet akkoord gaat, neem dan contact op met uw plaatselijke Sunoptic-kantoor.

21.2 Beide partijen erkennen dat, bij het aangaan van een overeenkomst, geen van beiden heeft vertrouwd op enige verklaring, toezegging of belofte die door de ander is gedaan of is geïmpliceerd uit iets dat is gezegd of geschreven tijdens onderhandelingen tussen partijen voorafgaand aan een dergelijke overeenkomst, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Inkoopvoorwaarden of enig document waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen of dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

21.3 Geen der partijen heeft enig rechtsmiddel met betrekking tot een onware verklaring die door de andere partij, mondeling of schriftelijk, is afgelegd vóór de datum van een Contract (tenzij deze onware verklaring op frauduleuze wijze is afgelegd) en het enige rechtsmiddel van de andere partij is wegens contractbreuk zoals bepaald in deze voorwaarden. 

22. Jurisdictie en toepasselijk recht

Alle overeenkomsten tussen koper en verkoper, en alle geschillen, controverses, procedures of vorderingen van welke aard dan ook die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met deze overeenkomsten of hun totstandkoming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de algemene aankoopvoorwaarden of het contract zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het land waar het plaatselijke Sunoptic-kantoor van de verkoper is gevestigd en waarmee de koper deze wettelijke overeenkomst is aangegaan.

Contact opnemen Als u opmerkingen of zorgen heeft over materiaal dat op onze brochures of website staat, kunt u contact opnemen met: Verkoper Klantenservice T: (+44) 020 8357 0150 E: info@sunoptic.com

Geregistreerd kantoor Sunoptic International Ltd 79 College Road Harrow - Middlesex HA1 1BD UK Geregistreerd in Engeland onder bedrijfsregistratienummer 11392244

Laatst bijgewerkt op 1 augustus 2021 © Copyright Seller 2021. Alle rechten voorbehouden. Zie ons beleid inzake intellectuele eigendomsrechten bij Algemene gebruiksvoorwaarden van de website die van toepassing zijn op alle handelsmerken en auteursrechtelijk beschermd materiaal.